Post Implementation Review (PIR)

Post Implementation Review (PIR) หรืออาจใช้ชื่อว่า Post Implementation Evaluation เป็นกระบวนการประเมินผลลัพธ์ ผลประโยชน์ ที่ได้รับจากการลงทุนโครงการใดๆของหน่วยธุรกิจนั้น โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือความคาดหวังที่ต้องการ ซึ่งอาจจะมีการกำหนดไว้ก่อนการดำเนินโครงการ หากมองในแง่การบริหารโครงการ...

Organizational Culture 10: Providing employees with resources to satisfy customers

การที่องค์กรให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆแก่พนักงาน เพื่อให้ผลลัพธ์จากการทำงานสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ประมาณว่า อะไรก็ตามที่พนักงานเล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพต่อการให้บริการ ก็มีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติ วัฒนธรรมเช่นนี้มีความจำเป็นต้องพิจารณาถึงเรื่องการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือ Utilization มากเป็นพิเศษ เนื่องการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในด้านอื่น เช่น การผลิต การตลาด ยังสามารถวัดความคุ้มค่าออกมาใช้เชิงปริมาณ...

Organizational Culture 4: Maximizing customer satisfaction

วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความพึงพอใจลูกค้าเป็นสำคัญ เพราะลูกค้าคือพระเจ้า ความพอใจสูงสุดจึงเป็นเป้าหมายหลักที่นิยมทำกันในหลายแห่งในปัจจุบัน ความยากอยู่ที่ความไม่แน่นอนกับความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงความต้องการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความไม่แน่นอนนี้ ยังประกอบไปด้วย ความซับซ้อน ที่เป็นสาเหตุหลัก ที่นับวันสภาพแวดล้อมการดำเนินชีวิตยิ่งทำให้เป้าหมายและเป้าประสงค์ของคนเราสั่นคลอน มึนงง มากขึ้นทุกที นั่นย่อมส่งผลต่อความแม่นยำของฝั่ง Supply ที่ต้องการตอบสนอง...

โครงการสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร การไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2561

กฟน. มีความประสงค์ที่จะสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของระบบงานต่าง ๆ ให้ทันต่อความต้องการใช้งานของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล วัตถุประสงค์โครงการ ได้แก่ การสำรวจความต้องการ และความคาดหวังของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร (ICT) การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ ICT การศึกษาภาพลักษณ์ของ...