การปรับสมดุลตัวชี้วัด (KPI) ระหว่างการเติบโต (Growth) และประสิทธิภาพ (Efficiency)

อีกมุมมองหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสทำความเข้าใจ คือ มิติของการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ควรพิจารณาถึงสมดุลระหว่างการเติบโต (Growth) และประสิทธิภาพ (Efficiency) เพิ่มเติมจากการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัดแต่ละด้านให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ซึ่ง […]

Organizational Culture 13: Delivering reliably on commitments to customers

การสร้างความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้าโดยมอบสินค้า บริการตามที่ได้รับปากไว้ เป็นเครื่องการันตีถึงการเป็นที่ยอมรับและสร้างความภักดีในใจลูกค้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (และไม่อยากจะหลีกเลี่ยง) หากนำความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจมารวมกัน ก็น่าจะเป็นการสร้างศรัทธาแก่ลูกค้าได้อย่างมีนัยสำคัญ สิ่งที่ต้องพึงระวังคือ […]

Organizational Culture 11: Maintaining existing customer accounts

แม้จะเป็นแนวคิดที่ดู passive ไปเสียหน่อย แต่การรักษาลูกค้าเดิมก็ยังเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เป็นที่เข้าใจกันมาตลอดว่าการหาลูกค้าใหม่มีต้นทุนสูงกว่าการรักษาลูกค้าเดิม แถมยังสร้างความเชื่อมั่นและดูยั่งยืนด้วย loyalty จากลูกค้า แต่ความเข้าใจแบบนี้กำลังถูกท้าทายด้วยสภาพสังคมและธุรกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ด้วยเหตุการแข่งขันรุนแรง […]

Organizational Culture 6: Demonstrating understanding of the curtomer’s point of view

สมรรถนะองค์กรที่สามารถสร้างสินค้าบริการได้ตรงกับเทรนด์ความต้องการของลูกค้า คือ สิ่งที่ทุกองค์กรอยากเป็น ผู้บริหารอยากเห็น ดังนั้น ความสำคัญจึงอยู่ที่การทำให้สมรรถนะมีความสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เร็วกว่ามากก็ไม่ดี ช้ากว่ามากก็ไม่ได้ กล่าวคือ ถ้าเร็วกว่ามากก็ยิ่งเสี่ยงต่อกว่าไม่แม่นยำ […]