Practical Service Design Thinking – TISCO Information Technology

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “Practical Service Design Thinking” แก่เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสและหัวหน้างาน บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จํากัด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม...

อนาคตการทำงานและความเป็นอยู่ที่มาถึงแล้ว

1. สภาพแวดล้อมการทำงานและการดำเนินชีวิต ปัจจุบันกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญและมีแนวโน้มว่าเทคโนโลยีจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครั้งต่อๆไปถี่มากขึ้น ประเด็นหลักที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตการทำงานรอบนี้ ได้แก่ การประยุกต์ใช้และการปรับตัวให้ทำงานสอดประสานได้กับระบบอัตโนมัติ (Automation) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทั้งหลาย การเพิ่มพูนทักษะและบูรณาการความรู้จากหลายสาขาสู่งานเดียวกันหรือเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ ที่ิรียกว่า สหวิทยาการ (Multidisciplinary)...