Disruption กับการขับเคลื่อนองค์กร

วิธีปฏิบัติที่นำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง ตระหนักรู้ ลงมือทำ ปรับตัว และทำซ้ำ สื่อสารและตัดสินใจด้วยการใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ ผสมผสานมุมมองที่หลากหลายในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทักษะความสามารถอย่างรวดเร็วทั้งในเรื่องใหม่ๆ และในทักษะที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม ปรับใช้ข้อได้เปรียบจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรง (Disruption) ขับเคลื่อนไว...