The development of KPIs for Electronic Government Agency (EGA)

วัตถุประสงค์โครงการประเมินผลการดำเนินงานของ สรอ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2556 เพื่อประเมินประสิทธิผลความสำเร็จเชิงยุทธศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ของภารกิจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนงาน […]