Organizational Culture 5: Experimenting with new management techniques

แนวคิดการบริหารจัดการมีอยู่มาก การนำมาปรับใช้ในองค์กรจะต้องเลือก แล้วประยุกต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมและการดำเนินงาน มีองค์กรหลายแห่งปรับเปลี่ยนแนวทาง ทดลองวิธีการบริหารจัดการบ่อยครั้ง ข้อดีหลายประการจะเกิดขึ้นหากรู้จักเครื่องมือแล้วนำมาใช้ได้ถูกจริต ถูกวาระ ไม่ใช่เพียงการลิ้มลองของใหม่โดยหวังว่าเปลี่ยนแล้วจะมีอะไรดีขึ้น หากแต่ควรใช้ของเดิมระยะหนึ่งเพื่อวิเคราะห์และสังเกตการเปลี่ยนแปลง และถ้าพิจารณากันให้ดีแล้วจะพบว่าหลักธรรมในหลายด้าน […]