futurology

หลักสูตรการอบรมหัวข้อ “Scenario Thinking and Planning” สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

หลักสูตรการอบรมหัวข้อ “Scenario Thinking and Planning” แก่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 จัดโดยบริษัท บอสตัน เน็ตเวิร์ค จำกัด […]

Scenario Thinking and Planning (Online)

หลักสูตรการอบรมหัวข้อ “Scenario Thinking and Planning” เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 จัดโดยบริษัท บอสตัน เน็ตเวิร์ค จำกัด วัตถุประสงค์:• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักและเข้าใจหลักการของ […]

Scenario Thinking and Planning (Online)

หลักสูตรการอบรมหัวข้อ “Scenario Thinking and Planning” เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 จัดโดยบริษัท บอสตัน เน็ตเวิร์ค จำกัด วัตถุประสงค์:• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักและเข้าใจหลักการของ […]

นักอนาคตศาสตร์ (Futurist)

อนาคตศาสตร์ (Future studies หรือ Futurology) คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ของความเป็นไปในอนาคตที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะต้องอาศัยความเป็นศาสตร์ (Science) และศิลป์ (Art) อนาคตศาสตร์ถูกจัดให้อยู่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมศาสตร์ (Social sciences) และอาจเป็นคู่ขนานกับการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ […]