กลยุทธ์สู่ตลาด (Go-to-Market strategy)

กลยุทธ์สู่ตลาด (Go-to-Market strategy) จะพิจารณาเรื่อง… 2. กำหนดกลยุทธ์การมีส่วนร่วมกับลูกค้าสำหรับแต่ละกลุ่มลูกค้า (Customer engagement strategy) อาทิเช่น […]