Post Implementation Review (PIR)

Post Implementation Review (PIR) หรืออาจใช้ชื่อว่า Post Implementation Evaluation เป็นกระบวนการประเมินผลลัพธ์ ผลประโยชน์ ที่ได้รับจากการลงทุนโครงการใดๆของหน่วยธุรกิจนั้น โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือความคาดหวังที่ต้องการ ซึ่งอาจจะมีการกำหนดไว้ก่อนการดำเนินโครงการ หากมองในแง่การบริหารโครงการ...