อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 6 – Holistics

การมองอย่างเป็นองค์รวม สำคัญกว่าการมุ่งตรงในรายละเอียด ในด้านการวางแผน คิดกลยุทธ์ การตัดสินใจ รวมถึงการเริ่มต้นออกแบบสิ่งต่างๆ  การมองแบบนี้จะทำให้เห็นความเชื่อมโยง ช่องว่าง ระยะห่าง หรือแม้แต่สิ่งที่ขาดหายไปขององค์ประกอบในสภาพแวดล้อมที่เราสนใจในขณะนั้น และยังทำให้เข้าใจ วิเคราะห์ได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว

อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 4 – CHAMPSPACE

C H A M P S P A C E คือ คุณสมบัติพื้นฐานที่คนเราควรมีเพื่อความสุขในการดำเนินชีวิต 5 ประการ...