การกำหนด KPI ที่เน้น Impact ต่อบริษัทและความ Happy ของพนักงาน

หลังจากผ่านงานมาทำตัวชี้วัดมาระยะหนึ่ง ก็ได้รับโจทย์ที่ท้าทายเคสหนึ่ง เพราะปกติจะพบกับองค์กรใหญ่ พนักงานเยอะ (ทั้งปริมาณคน ปริมาณงาน และปริมาณปัญหา สังเกตว่าผมไม่แตะต้องทั้งสามด้านในเชิงคุณภาพ ณ ตอนนี้) […]

การดำเนินชีวิตและปัจจัยกระทบ (LIFE+-X)

การดำเนินชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนเรานั้น ในฐานะที่เป็นมนุษย์เหมือนกันก็ย่อมจะมีส่วนที่เหมือนกัน และในฐานะที่เกิด ที่เป็น ที่ดำเนินไป ต่างกรรมต่างวาระ ต่างจิตต่างใจ ก็ย่อมจะมี่ส่วนที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นสิ่งเฉพาะเป็นรายบุคคลไป ผมจึงตั้งเป็นสมการง่ายๆ […]