ทำไมผู้นำถึงล้มเหลว

ทำไมผู้นำถึงล้มเหลว … 1. ฉลาดเกินไป โง่ไม่เป็น – Too smart ผู้นำที่ใช้ลูกน้องด้วยการสั่งมาก กำหนดมาก เงื่ิอนไขมาก เกินความจำเป็น เพราะเอาแต่ใจหรือคิดว่าตัวเองรู้มากกว่า กับผู้นำที่ไม่ใช้ลูกน้องเพราะคิดว่าตัวเองเก่ง...

คุณสมบัติของผู้บริหาร CEO’s Characters

คุณสมบัติของผู้บริหาร CEO’s Characters  หรือ “Leadership Charisma” มีดังนี้ 1. บริหารจัดการเวลาเก่ง – Excellence Time Management 2....

ความฉลาดรู้ทางอารมณ์ของผู้นำ (Emotionally Intelligent Leadership)

  ความฉลาดรู้ทางอารมณ์ของผู้นำควรผสมผสานองค์ประกอบหลักของ 2 สมรรถนะหรือ 4 ด้านของความฉลาดรู้ทางอารมณ์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่   สมรรถนะที่เกี่ยวกับตนเอง (Personal competence) ด้านความสามารถตระหนักรู้อารมณ์ตนเอง...