การดำเนินชีวิตและปัจจัยกระทบ (LIFE+-X)

การดำเนินชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนเรานั้น ในฐานะที่เป็นมนุษย์เหมือนกันก็ย่อมจะมีส่วนที่เหมือนกัน และในฐานะที่เกิด ที่เป็น ที่ดำเนินไป ต่างกรรมต่างวาระ ต่างจิตต่างใจ ก็ย่อมจะมี่ส่วนที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นสิ่งเฉพาะเป็นรายบุคคลไป ผมจึงตั้งเป็นสมการง่ายๆ […]