Creative Thinking by LEGO Serious Play – CMMU/MS

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “การเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วย LEGO Serious Play” แก่นักศึกษาหลักสูตร Management an Strategy […]

Creative Thinking by LEGO Serious Play – CMMU/BM

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “การเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วย LEGO Serious Play” แก่นักศึกษาหลักสูตร Business Management (BM) […]

Creative Thinking by LEGO Serious Play – CMMU

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “การเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วย LEGO Serious Play” แก่นักศึกษาหลักสูตร Entrepreneurship Innovation (EI) […]

การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของงานวิจัย โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ (เบื้องต้น) ของตัวอย่างงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับคณะวิจัยของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ – โครงการการผลิตส่วนประกอบมาตรฐานของวัคซีนโรคภูมิแพ้ที่เกิดจากสารก่อนภูมิแพ้ในอาคารและการทดสอบประสิทธิภาพของการพัฒนาวัคซีนต้นแบบในการรักษาโรคภูมิแพ้ – โครงการรหัสยามาตรฐาน: […]