อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 9 – Metaphor

หลายต่อหลายครั้งที่เราได้รับแนวคิดหรือการกระทำอะไรบางอย่างจากการเปรียบเทียบกับสิ่งรอบตัว จินตนาการมนุษย์นั้นหาที่สุดไม่ได้ แต่จะทำอย่างไรให้เกิดเป็นทักษะที่เราสามารถจะเค้นเอาจินตนาการออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม การอุปมาอุปไมย (Metaphor) คือทักษะอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่ติดตัวมาแต่กำเนิด เราสามารถสังเกตและเปรียบเทียบกับสิ่งรอบตัวได้ทั้งในเชิงสัญชาตญาณกับเชิงเหตุและผล หากผสมผสานเข้ากับการใช้จินตนาการ ก็จะเป็นกลไกสร้างสรค์สิ่งใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 4 – CHAMPSPACE

C H A M P S P A C E คือ คุณสมบัติพื้นฐานที่คนเราควรมีเพื่อความสุขในการดำเนินชีวิต 5 ประการ...