การบั่นทอนแรงจูงใจ – Motivation Crowding

เงินไม่สามารถสร้างแรงจูงใจได้เสมอ และหลายครั้งมันก็ส่งผลในทางตรงกันข้าม การไม่เห็นคุณค่าของความตั้งใจอันดี จะทำให้มิตรภาพเกิดรอยร้าว การติดสินบนหรือลดทอนคุณค่าของจิตวิญญาณ แต่กลับสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องของเงินทองเพียงอย่างเดียว เป็นการบั่นทอนแรงจูงใจ กล่าวคือ เมื่อคนเราทำอะไรบางอย่างด้วยเจตนาอันดีโดยไม่หวังเงินทอง การให้ค่าตอบแทนจะทำให้เจตนาอันดีหายไปทันที