Smart OKRs – ยกระดับ OKRs ให้ Smart ขึ้น

SMART Goals เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการกำหนดเป้าหมายเพื่อบรรลุความสำเร็จ โดยอยู่ในรูปแบบชุดของเกณฑ์ (Set of criteria) ตามกรอบการบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ (Management by Objectives) […]

จาก KPIs สู่ OKRs

OKRs คือ ระบบที่ผู้บริหารระดับบนจนถึงพนักงานระดับล่าง จะตั้งวัตถุประสงค์หลัก (Objectives) และมีการระบุผลลัพธ์หลัก (Key Results) ที่ต้องการไว้ชัดเจน สรุปง่ายๆ […]