การปรับปรุงและบริหารจัดการกระบวนการทำงาน

สูตรการอบรมหัวข้อ “การปรับปรุงและบริหารจัดการกระบวนการทำงาน” แก่บุคลากรกรมทางหลวงชนบท (Online) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 จัดโดยบริษัท แบล็คแบล็งบล็อค […]

การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการ ตอนที่ 2

ประเภทของกระบวนการ กระบวนการทำงาน สามารถแบ่งออกได้เป็น กระบวนการหลัก (Primary Activities) และกระบวนการสนับสนุน (Supporting Activities) ซึ่งการเชื่อมโยงกันของกระบวนการทั้งสองนี้จะก่อให้เกิด […]