Organizational Culture 15: Using limited resources effectively

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพก็เป็นเรื่องหนึ่ง ใช้ให้เกิดประสิทธิผลก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่คงต้องเน้นที่อย่างหลังเพื่อให้เกิด Output Outcome เสียก่อน ซึ่งองค์กรลักษณะนี้จำเป็นต้องทราบจุดคุ้มทุนและเอาใจใส่เรื่ิองการบริหาความเสี่ยงเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือเพิ่มโอกาสในการเกิดประสิทธิผล แต่อย่างให้เคร่งครัด เคร่งเครียดเสียจนเป็นข้อจำกัดในการดำเนินงาน แค่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรก็ต้องบริหารอย่างพิถีพิถันมากเพียงพอแล้ว […]