การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

อะไรก็ตามที่ทำให้เกิดโอกาสแห่งความเสียหาย (Chance of Loss) หรือมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างความเสียหาย (Possibility of Loss) หรือก่อให้เกิดความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ (Uncertainty […]

COSO กับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ Risk Appetite และ Risk Tolerance

การบริหาความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) เป็นกระบวนการที่เป็นระบบสำหรับนำไปใช้บ่งชี้ ประเมิน จัดลำดับ และจัดการความเสี่ยง ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถพิจารณาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อการบริหารความไม่แน่นอนหรือความเสี่ยงของธุรกิจที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ […]