Scenario Thinking and Planning – Marine Gold Products Ltd.

หลักสูตรการอบรมหัวข้อ “Scenario Thinking and Planning” เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 จัดโดยบริษัท บอสตัน เน็ตเวิร์ค จำกัด วัตถุประสงค์:•...

การวางแผนภาพด้วยสถานการณ์ (Scenario Planning)

การวางแผนภาพด้วยสถานการณ์ หรือ Scenario Planning เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อจำลองสถานการณ์ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคตและประกอบการตัดสินใจถึงแนวทางในวันนี้เพื่อให้สามารถรองรับโอกาสที่ดีที่สุดในอนาคตได้ เดิมทีนั้น การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) จะมุ่งเน้นไปที่ความแม่นยำในการประเมินโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้สามารถกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ไปสู่เป้ามายนั้นได้ โดยมองจากสมรรถนะหลักขององค์กรมากกว่าการมองจากอุตสาหกรรมสนามแข่งขัน หรือมีลักษณะแบบ Inside-out approach...