Analog-based Digital 2

จากบทความในตอนแรกที่ผมได้อธิบายถึงที่มาที่ไปกับแนวคิดของ ดิจิตอลบนฐานของอนาล็อก หรือ Analog-based Digital นี้ จึงได้ทำเป็นแผนภาพมาอธิบายเพิ่มเติมให้เห็นภาพแนวคิดที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ภาพแรกคือลักษณะของ analog ที่มีข้อมูลเป็นอะไรก็ได้จึงนำมาใช้งานในเชิงรูปแบบสำหรับการวิเคราะห์เพราะมีปริมาณข้อมูลมหาศาลจากการที่มีความเป็นไปได้ของข้อมูลในตำแหน่งหนึ่ง ภาพที่สองคือลักษณะของข้อมูลดิจิตอลในตำแหน่งหนึ่งที่มีโอกาสเป็นได้แค่ 0 หรือ 1...

Analog-based Digital

ใครว่าเรากำลังเข้าสู่ยุคดิจิตอล ผมว่าเรากำลังจะเข้าตั้งแต่ยุคที่มีคอมพิวเตอร์ และตอนนี้เราก็น่าจะอยู่ช่วงกลางของยุคดิจิตอลไปแล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าดิจิตอลกำลังจะเป็นขาลง แต่มันจะซึมซับให้ลึก ให้แยกออกได้ยากยิ่งขึ้น จนไม่มีความรู้สึกว่าเป็นการติดดับ แต่จะดูเหมือนราบเรียบต่อเนื่องราวกับว่าเป็นอนาล็อก ถ้าเป็นภาษาพุทธ คงเป็นการเกิดดับทุกขณะจิตจนแยกไม่ออก บอกไม่ได้ เพราะความถี่ที่สูงจนเกินความสามารถในการรับรู้ของมนุษย์ปุถุชน หรือเทคโนโลยีจะนำพาเราไปสู่การบรรจบพบความจริงของธรรมชาติ (ในระดับของความเข้าใจ...