Smart OKRs – ยกระดับ OKRs ให้ Smart ขึ้น

SMART Goals เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการกำหนดเป้าหมายเพื่อบรรลุความสำเร็จ โดยอยู่ในรูปแบบชุดของเกณฑ์ (Set of criteria) ตามกรอบการบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ (Management by Objectives) […]