การวิเคราะห์และจัดทำกลยุทธ์ (Strategy Crafting and Analysis) ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ (ต่อ)

ขั้นตอนในการออกแบบแผนภูมิวงรอบเหตุและผล (Causal Loop Diagram: CLD) 1. ระบุถึงปัญหาว่าคืออะไร 2. ระบุถึงสมมติฐานสาเหตุของปัญหา (hypothesized cause) 3. กำหนดเรื่องราว (story)...

การวิเคราะห์และจัดทำกลยุทธ์ (Strategy Crafting and Analysis) ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ

สถานการณ์ (situation) หรือปัญหา (problem) ที่เกิดขึ้นจะมีสาเหตุ (cause) และผล (effect) เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ โดยสาเหตุและผลใดๆ จะมีความเชื่อมโยง   (linkage) จากสาเหตุหนึ่งไปสู่ผลลัพธ์หนึ่ง...

การวิเคราะห์และจัดทำกลยุทธ์ (Strategy Crafting and Analysis) ตอนที่ 2 แนะนำเครื่องมือการวิเคราะห์ระบบแบบพลวัต

System Dynamics คือ เครื่องมือจำลอง (simulation) สภาพแวดล้อมด้วยปัจจัยต่างๆ เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์ หรือเรียกได้ว่าเป็น Management cockpit ซึ่งถูกนำมาใช้จริงในบริษัทชั้นนำ อุตสาหกรรมต่างๆ นอกเหนือจากที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ซึ่งถูกพัฒนาโดย...

การวิเคราะห์และจัดทำกลยุทธ์ (Strategy Crafting and Analysis) ตอนที่ 1 การทำความเข้าใจความซับซ้อนกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

การแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบถึงรากเหง้าของปัญหา (root cause) ซึ่งมีความแตกต่างจากที่มาของปัญหาทั่วๆ ที่มาของปัญหาทั่วไป อาจเป็นผลต่อเนื่องมาจากรากเหง้าของปัญหาอีกที่หนึ่ง สะท้อนออกต่อไปเรื่อยๆ เหมือนปฏิกิริยาลูกโซ่ (chain reaction) ที่ต่อเนื่องกันไป จะพบว่า ตรงกับหลักของศาสนาพุทธที่ว่า...