การวิเคราะห์และจัดทำกลยุทธ์ (Strategy Crafting and Analysis) ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ (ต่อ)

ขั้นตอนในการออกแบบแผนภูมิวงรอบเหตุและผล (Causal Loop Diagram: CLD)1. ระบุถึงปัญหาว่าคืออะไร2. ระบุถึงสมมติฐานสาเหตุของปัญหา (hypothesized cause)3. กำหนดเรื่องราว […]

การวิเคราะห์และจัดทำกลยุทธ์ (Strategy Crafting and Analysis) ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ

สถานการณ์ (situation) หรือปัญหา (problem) ที่เกิดขึ้นจะมีสาเหตุ (cause) และผล (effect) เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ โดยสาเหตุและผลใดๆ […]

การวิเคราะห์และจัดทำกลยุทธ์ (Strategy Crafting and Analysis) ตอนที่ 2 แนะนำเครื่องมือการวิเคราะห์ระบบแบบพลวัต

System Dynamics คือ เครื่องมือจำลอง (simulation) สภาพแวดล้อมด้วยปัจจัยต่างๆ เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์ หรือเรียกได้ว่าเป็น Management cockpit […]

การวิเคราะห์และจัดทำกลยุทธ์ (Strategy Crafting and Analysis) ตอนที่ 1 การทำความเข้าใจความซับซ้อนกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

การแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบถึงรากเหง้าของปัญหา (root cause) ซึ่งมีความแตกต่างจากที่มาของปัญหาทั่วๆ ที่มาของปัญหาทั่วไป อาจเป็นผลต่อเนื่องมาจากรากเหง้าของปัญหาอีกที่หนึ่ง สะท้อนออกต่อไปเรื่อยๆ เหมือนปฏิกิริยาลูกโซ่ (chain […]