พลวัตระบบ (System Dynamics)

ในโลกที่เราอาศัยอยู่ เต็มไปด้วยความซับซ้อน มีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้อง และมีความสัมพันธ์ในแบบที่ไม่เป็นเส้นตรง เครื่องมือที่นำมาใช้เพื่อศึกษา จึงต้องสามารถวิเคราะห์ความซับซ้อนนี้ได้ System dynamics หรือพลวัตระบบ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจำลอง […]