Systematic Thinking- Public Session

หลักสูตรการอบรมหัวข้อ “Systematic Thinking” เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 จัดโดยบริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผ้เูข้าอบรมสามารถลำดับความสำคัญของประเด็นปัญหาในงานปัจจุบันเพื่อนำไปสกู่ารแก้ไข เพื่อให้ผ้เูข้าอบรมสามารถปรับปรุงเทคนิควิธีการคิดและการวิเคราะห์ปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ผ้เูข้าอบรมสามารถถามคำถามเพื่อเก็บข้อมลูได้อยา่งมีประสิทธิภาพ...