Organizational Culture 4: Maximizing customer satisfaction

วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความพึงพอใจลูกค้าเป็นสำคัญ เพราะลูกค้าคือพระเจ้า ความพอใจสูงสุดจึงเป็นเป้าหมายหลักที่นิยมทำกันในหลายแห่งในปัจจุบัน ความยากอยู่ที่ความไม่แน่นอนกับความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงความต้องการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความไม่แน่นอนนี้ ยังประกอบไปด้วย ความซับซ้อน ที่เป็นสาเหตุหลัก ที่นับวันสภาพแวดล้อมการดำเนินชีวิตยิ่งทำให้เป้าหมายและเป้าประสงค์ของคนเราสั่นคลอน มึนงง มากขึ้นทุกที นั่นย่อมส่งผลต่อความแม่นยำของฝั่ง Supply ที่ต้องการตอบสนอง...

Organizational Culture 2: Suporting the decisions of one’s boss

เราไม่ควรดูถูกความคิดใคร เพราะคนเราคิดต่างกันได้ ยังไงก็เป็นคำพูดที่ถูกวันยังค่ำ แต่ในบริบททางธุรกิจแล้ว หลายหลายครั้งมันคิดต่างไม่ได้ โดยเฉพาะตอนสรุปสุดท้ายก่อนดำเนินการ เราไม่ควรมองว่าความคิดของเรรที่ดูแล้วด้อยคุณภาพกว่าผู้อื่น เป็นความน้อยเนื้อต่ำใจ แต่ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ไม่มีองค์กรใดที่ไม่มีความเหลื่อมล้ำคุณภาพทางความคิด อย่าไปเรียกร้องในเรื่องนี้ เพราะเป็นคนละเรื่องกับสิทธิเสรีภาพทาความคิด … วัฒนธรรมองค์กรแบบสนับสนุนข้อมูลการตัดสินใจแก่นายคนเดียว...

Organizational Culture 1: Encouraging teamwork

วัฒนธรรมที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้บุคลากรแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ต่อยอดความคิด ผลงาน จากหลากหลายมุมมอง เพื่อให้เกิดการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ ดังนั้นคุณภาพของผลงานจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของทีมมากกว่าคุณภาพของบุคลากร โดยมีการสื่อสารเป็นตัวเชื่อม ร้อยเรียง  ที่เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ สำหรับแนวโน้มในอนาคต การทำงานเป็นทีมจะยังคงมีบทบาทสำคัญอยู่แต่บริบทอาจจะเปลี่ยนไปบ้าง ทีมที่ว่านี้...