สรุปหนังสือ The Art of Thinking clearly โดย Rolf Dobelli

• การอ้างเหตุผล – ‘Because’ Justification• ความอ่อนล้าจากการตัดสินใจ – Decision Fatigue• อคติจากการกลัวติดเชื้อ – Contagion Bias• ปัญหาของค่าเฉลี่ย...