โครงการพัฒนาแบบจาลองระยะที่ 2 เพื่อคาดการณ์ทิศทางการท่องเที่ยวไทย (Tourism Forecast Model: Phase 2)

Workshop: การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์จากข้อมูลประเภท Non-dummy

วันที่ 28 – 29 กันยายน 2558 โรงแรมเอทัส ลุมพินี (Aetas Lumpini)
ณ ห้องอินฟินิตี้ (Infinity room II) ชั้น 7

– นำเสนอแนวคิดกำรพัฒนำ KPI ของปัจจัยที่มีผลต่อกำรท่องเที่ยวของประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต (KPI & Scale development – Present and future situation)
– กำรประเมินผลด้วยชุดข้อมูลของปัจจัยที่มีผลต่อกำรท่องเที่ยวของประเทศไทย
– กำรระดมสมองเพื่อออกแบบ KPI และกำหนดค่ำเกณฑ์วัด

54414
WP_20150928_002
20039
WP_20150928_003