การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “Team Building with LEGO” แก่เจ้าหน้าที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่โรงแรม Grand Mercure Bangkok Fortune เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และกระตุ้นการคิดอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบ Gamestorming