แผนที่นำทางเทคโนโลยี หรือ เทคโนโลยีโร้ดแมป (Technology Roadmap) เป็นวิธีการเชิงกลยุทธ์ในการเชื่อมกลยุทธ์ทางธุรกิจเข้ากับการพัฒนาเทคโนโลยี โดยการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยสำคัญในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (ปัจจัยภายนอก) และสมรรถนะขององค์กรที่มีอยู่ อันได้แก่ เทคโนโลยีและทรัพยากรที่สนับสนุนต่อการวิจัยและพัฒนา (ปัจจัยภายใน) ประโยชน์ที่ได้จากการนำไปประยุกต์ใช้ สามารถช่วยในด้านการตัดสินใจของผู้บริหารต่อแผนการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนโดยภาพรวมของการสร้างแผนที่นำทางเทคโนโลยี (ประเภท Product Roadmap) มีดังนี้
1. การวิเคราะห์หาปัจจัยขับเคลื่อนภายนอก เช่น STEEP Analysis (S-Social, T-Technology, E-Economics, E-Environment, P-Politics) ที่ส่งผลต่อความต้องการทางธุรกิจ
2. การวิเคราะห์หาโอกาสทางธุรกิจและปัจจัยสำเร็จของโอกาสนั้น ในช่วงเวลาที่เหมาะสม
3. การวิเคราะห์หาอุปสรรคทางธุรกิจและปัจจัยหลักที่มีผลต่ออุปสรรคนั้น ในแต่ละช่วงเวลา
4. การเชื่อมโยงปัจจัยขับเคลื่อนเข้ากับโอกาสและวิเคราะห์ถึงรายละเอียดเพื่อประกอบการตัดสินใจ อาทิเช่น การคาดการณ์ช่วงเวลาที่เหมาะสมของตลาด ขนาดของตลาด แนวโน้มอัตราการเติบโต การให้ความสำคัญขององค์กรที่มีต่อตลาดนั้นๆ
5. การวิเคราะห์ระดับความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อตลาด
6. การวิเคราะห์คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่ควรมี เพื่อตอบสนองได้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค
7. การกำหนดแนวคิดของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยการระบุถึงโอกาสหรืออุปสรรคของตลาดที่สัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงรายละเอียดที่สำคัญ เช่น การคาดการณ์ช่วงเวลาที่เหมาะสมของตลาด ความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย คุณสมบัติหลัก และแนวคิดของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นต้น
8. การระบุเทคโนโลยีและสมรรถนะของเทคโนโลยีที่องค์การมีอยู่เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็น เทคโนโลยีที่เป็นแก่นหลัก (Core) กับเทคโนโลยีที่ไม่ใช่แก่นหลัก (Non-Core)
9. การวิเคราะห์หาช่องว่างของเทคโนโลยี (Technology Gap Analysis) หรือเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่ยังขาดอยู่
10. การวิเคราะห์ถึงเทคโนโลยีที่ต้องวิจัยพัฒนา หรือยกระดับให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องระบุถึงเวลาที่ต้องการนำมาใช้ เวลาที่เริ่มเตรียมความพร้อม รวมไปถึงความท้าทายที่มีต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว

อ้างอิง : ธนกฤต เลิศเมธาสกุล และณัฐสิทธิ์ เกิดศรี, 2015, “การออกแบบระบบเว็บสำหรับการเข้าถึงสถานะของแผนที่นำทางเทคโนโลยี (Web-based Design for the Status of a Technology Roadmap)”, เครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Thailand Technology and Innovation Management Association: ThaiTIMA).