คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่นพัฒนาแผนที่นำทางเทคโนโลยี (เวอร์ชั่นทดสอบ)
Technology Roadmapping Web Application (Alpha Version)

แผนที่นำทางเทคโนโลยี คืออะไร?

            แผนที่นำทางเทคโนโลยี หรือ เทคโนโลยีโร้ดแมป (Technology Roadmap) เป็นวิธีการเชิงกลยุทธ์ในการเชื่อมกลยุทธ์ทางธุรกิจเข้ากับการพัฒนาเทคโนโลยี [1] โดยการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยสำคัญในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (ปัจจัยภายนอก) และสมรรถนะขององค์กรที่มีอยู่ อันได้แก่ เทคโนโลยีและทรัพยากรที่สนับสนุนต่อการวิจัยและพัฒนา (ปัจจัยภายใน) ประโยชน์ที่ได้จากการนำไปประยุกต์ใช้ สามารถช่วยในด้านการตัดสินใจของผู้บริหารต่อแผนการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แอพลิเคชั่นสำหรับพัฒนาแผนที่นำทางเทคโนโลยี

ต้นแบบแอพลิเคชั่นสำหรับพัฒนาแผนที่นำทางเทคโนโลยีนี้ มีวัถตุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนา Product Roadmap สำหรับการวางแผนพัฒนาสินค้าบริการให้ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งได้กำหนดลำดับขั้นตอนที่มีความสำคัญต่อการวิเคราะห์ไว้อย่างกระชับและครบถ้วน สามารถนำข้อมูลไปแก้ไข จัดเก็บ และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในอนาคต

เมนูการใช้งาน

 1. Data Grid (รูปที่ 1)
  1. STEEP Analysis – การวิเคราะห์หาปัจจัยขับเคลื่อนภายนอก (S-Social, T-Technology, E-Economics, E-Environment, P-Politics) ที่ส่งผลต่อความต้องการทางธุรกิจ
  2. Opportunities – การวิเคราะห์หาโอกาสทางธุรกิจและปัจจัยสำเร็จของโอกาสนั้น ในช่วงเวลาที่เหมาะสม
  3. Threats – การวิเคราะห์หาอุปสรรคทางธุรกิจและปัจจัยหลักที่มีผลต่ออุปสรรคนั้น ในแต่ละช่วงเวลา
  4. Market Opportunities – การเชื่อมโยงปัจจัยขับเคลื่อนเข้ากับโอกาสและวิเคราะห์ถึงรายละเอียดเพื่อประกอบการตัดสินใจ ได้แก่ การคาดการณ์ช่วงเวลาที่เหมาะสมของตลาด ขนาดของตลาด แนวโน้มอัตราการเติบโต และการให้ความสำคัญขององค์กรที่มีต่อตลาดนั้นๆ
  5. Customer Needs – การวิเคราะห์ระดับความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อตลาด
  6. Product Attributes – การวิเคราะห์คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่ควรมี เพื่อตอบสนองได้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค
  7. Product Concept – การกำหนดแนวคิดของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยการระบุถึงโอกาสหรืออุปสรรคของตลาดที่สัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงรายละเอียดที่สำคัญ ได้แก่ การคาดการณ์ช่วงเวลาที่เหมาะสมของตลาด ความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย คุณสมบัติหลัก และแนวคิดของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
  8. Current Technology – การระบุเทคโนโลยีและสมรรถนะของเทคโนโลยีที่องค์การมีอยู่เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แบ่งออกได้เป็น เทคโนโลยีที่เป็นแก่นหลัก (Core) กับเทคโนโลยีที่ไม่ใช่แก่นหลัก (Non-Core)
  9. Technology Gap Analysis – การวิเคราะห์หาช่องว่างของเทคโนโลยี หรือเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่ยังขาดอยู่
  10. New Technology – การวิเคราะห์ถึงเทคโนโลยีที่ต้องวิจัยพัฒนา หรือยกระดับให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องระบุถึงเวลาที่ต้องการนำมาใช้ เวลาที่เริ่มเตรียมความพร้อม รวมไปถึงความท้าทายที่มีต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว

trmapp_1

รูปที่ 1 เมนู Data Grid

 1. Roadmap กราฟฟิกแสดงแผนที่นำทางเทคโนโลยี
 1. Import/Export การจัดเก็บในรูปแบบของไฟล์ และการนำเข้าไฟล์เพื่อแก้ไขหรือแสดงผล
 1. TRM Status Signal ตัวเลือกสำหรับการคำนวณหาสัญญาณสถานะของแผนที่นำทาง [2] สำหรับพิจารณาถึงโอกาสของการนำแผนที่นำทางไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลและการรองรับต่อสถานการณ์ทางธุรกิจ

ขั้นตอนการใช้งาน

 1. การสร้างแผนที่นำทาง
  • เข้าสู่แอพลิเคชั่นด้วย URL: http://www.thanakrit.net/trmapp ผ่านทาง Web Browser
  • ทำการป้อนข้อมูลตามลำดับขั้นตอนการวิเคราะห์หาเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อตลาด (สามารถดูลำดับหรือเลื่อนไปยังขั้นตอนต่างๆ ได้ที่เมนู Data Grid) โดยผู้ใช้จะต้องป้อนข้อมูลที่สำคัญเป็นอย่างน้อย (เครื่องหมาย *)
  • กดปุ่ม “Go to Roadmap” (รูปที่ 2) หรือคลิกเลือกเมนู Roadmap (รูปที่ 3) เพื่อแสดงผลแผนที่นำทางจากข้อมูลที่กำหนด (รูปที่ 4)

trmapp_2

รูปที่ 2 ปุ่ม “Go to Roadmap”

trmapp_3

รูปที่ 3 เมนู Roadmap

trmapp_4

รูปที่ 4 แผนที่นำทางเทคโนโลยี

2. การ Import File (รูปที่ 5)
2.1 คลิกเลือกเมนู Import/Export
2.2 คลิกปุ่ม Choose File
2.3 เลือกไฟล์ที่จัดเก็บไว้ (*.JSON)
2.4 คลิกปุ่ม Open เพื่อเปิดไฟล์
2.5 คลิกปุ่ม Import เพื่อนำไฟล์เข้า

trmapp_5

รูปที่ 5 การ Import File

3. การ Export File (รูปที่ 6)
3.1 คลิกเลือกเมนู Import/Export
3.2 คลิกปุ่ม “Get download file” จะปรากฏลิงก์ชื่อไฟล์ trm-export.json
3.3 คลิกลิงก์ชื่อไฟล์ trm-export.json โปรแกรมจะทำการจัดเก็บไฟล์ลงสู่เครื่องคอมพิวเตอร์

trmapp_6

รูปที่ 6 การ Export File

อ้างอิง

 1. ธนกฤต เลิศเมธาสกุล และณัฐสิทธิ์ เกิดศรี, 2015, “การออกแบบระบบเว็บสำหรับการเข้าถึงสถานะของแผนที่นำทางเทคโนโลยี (Web-based Design for the Status of a Technology Roadmap)”, เครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Thailand Technology and Innovation Management Association: ThaiTIMA).