หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ส่วนราชการและองค์การมหาชนสามารถยกระดับการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ รวมทั้งหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้นำเสนอเครื่องมือสำหรับการบริหารยุคใหม่ที่หลากหลาย เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้เรียนรู้และเลือกนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรของตนเอง หนึ่งในเครื่องมือการบริหารที่นับว่ามีประสิทธิภาพสำหรับการพัฒนาองค์กรภาครัฐ สามารถเทียบเคียงได้กับเครื่องมือระดับสากล ได้แก่ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นเกณฑ์ PMQA 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1) ภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open and Connected Government) 2) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen – Centric Government) 3) ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง (Smart and High Performance)
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทำโครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์การเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูงมาร่วมดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับเกณฑ์ PMQA 4.0 พัฒนารูปแบบการบริหารงานให้มีความเป็นระบบราชการ 4.0 ตอบสนองนโยบายภาครัฐ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีความรู้ ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และเกณฑ์ PMQA 4.0
  • เพื่อให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีแผนพัฒนาองค์การที่จะก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
  • เพื่อให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สามารถพัฒนาองค์การและมีความพร้อมในการสมัครเข้ารับการประเมินและขอรับรางวัล PMQA 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2564
  • เพื่อให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ผ่านการประเมินเกณฑ์ PMQA ภายในปี 2564
  • เพื่อให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีแนวทาง ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาองค์การในขั้นต่อไป