โครงการพัฒนาแบบจำลองระยะที่ 2 เพื่อคาดการณ์ทิศทางการท่องเที่ยวไทย (Tourism Forecast Model: Phase 2) ภายใต้การดำเนินโครงการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท แบรนด์ เมตริกซ์ รีเสิร์ซ จำกัด โดยการพัฒนาตัวแปรต่างๆ ต่อเนื่องจากผลการสร้างและพัฒนาแบบจำลอง ระยะที่ 1 เพื่อให้สะท้อนถึงระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ได้ในอนาคต