thaitima

การประชุมวิชาการข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนโดยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม Sustaining Economics & Socials Development through Science, Technology & Innovation ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

การพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ประเด็นสำคัญอยู่ที่องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพในการจัดการให้ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาในการสร้างมูลค่าสินค้าและบริการมากน้อยเพียงใด ประเด็นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควรได้รับการขับเคลื่อนจากภาครัฐ บริษัทเอกชน และสถานศึกษา ที่เน้นการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างประโยชน์จากความรู้ได้ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศ

ในงานนี้ ผมได้เข้าร่วมโดยนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การออกแบบระบบเว็บสำหรับการเข้าถึงสถานะของแผนที่นำทางเทคโนโลยี (Web-based Design for the Status of a Technology Roadmap) ซึ่งมีสาระสำคัญ (บทคัดย่อ) ดังนี้

“แผนที่นำทางเทคโนโลยี หรือ เทคโนโลยีโร้ดแมป (Technology Roadmap) เป็นวิธีการเชิงกลยุทธ์ในการเชื่อมกลยุทธ์ทางธุรกิจเข้ากับการพัฒนาเทคโนโลยี ประโยชน์ที่ได้จากการนำไปประยุกต์ใช้ สามารถช่วยในด้านการตัดสินใจของผู้บริหารต่อแผนการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กร ระบบตรวจวัดสถานะของแผนที่นำทางเทคโนโลยีจำเป็นสิ่งสำคัญต่อการตัดสินใจเพื่อให้แผนงานดังกล่าวดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุง หรือต้องทบทวนเสียใหม่ ซึ่งเป็นผลมาจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก ทั้งนี้ งานวิจัยเพื่อค้นหาวิธีวิเคราะห์สำหรับการประเมินสถานะของแผนที่นำทางเทคโนโลยีก่อนหน้านี้ ยังอยู่ในระดับรูปแบบของกรอบแนวคิด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาไปสู่รูปแบบที่สามารถดำเนินการให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ งานวิจัยนี้จึงได้นำเสนอการออกแบบระบบประมวลผลเพื่อบูรณาการรูปแบบประเมินสถานะของแผนที่นำทางเทคโนโลยี และพัฒนาต้นแบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเพื่อช่วยให้ผู้บริหารตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนที่นำทางได้อย่างทันท่วงที”

ที่มา: http://www.cmmu.mahidol.ac.th/cmmu/index.php/home/9-press-center/college-news/1070-cmmu-student-received-the-best-student-paper-award-from-thaitima-7th-annual-conference