การพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ประเด็นสำคัญอยู่ที่องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพในการจัดการให้ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาในการสร้างมูลค่าสินค้าและบริการมากน้อยเพียงใด ประเด็นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควรได้รับการขับเคลื่อนจากภาครัฐ บริษัทเอกชน และสถานศึกษา ที่เน้นการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างประโยชน์จากความรู้ได้ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศ

คณะกรรมการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ThaiTIMA (Thailand Technology and Innovation Management Association) ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ นักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ นำเสนองานวิจัยและความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในรูปแบบของบทความวิชาการ หรือ บทความวิจัย ที่อธิบายถึงแนวคิด ทฤษฏี ภายใต้ Theme ของงาน ได้แก่ STI-Based Entrepreneurs / Start-up and Ecosystem Development ในวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ โรงแรม Swissotel le concorde bangkok

อ้างอิง: http://www.cmmu.mahidol.ac.th/research/thaitima/