• การอ้างเหตุผล – ‘Because’ Justification
• ความอ่อนล้าจากการตัดสินใจ – Decision Fatigue
• อคติจากการกลัวติดเชื้อ – Contagion Bias
• ปัญหาของค่าเฉลี่ย – The Problem with Averages
• การบั่นทอนแรงจูงใจ – Motivation Crowding
• การพล่ามไปเรื่อย – Twaddle Tendency
• ปรากฏการณ์วิลล์ โรเจอร์ส – Will Rogers Phenomenon
• อคติจากการมีข้อมูลล้นเหลือ – Information bias
• ภาพลวงตา ว่าด้วยแบบแผน – Clustering Illusion
• การใช้ความพยายามเป็นข้ออ้าง – Effort Justification
• กฏที่ว่าด้วยตัวอย่างจำนวนน้อย – The Law of Small Numbers
• ความคาดหวัง – Expectations
• วิธีคิดแบบง่ายๆ – Simple Logic
• ปรากฏการณ์ฟอเรอร์ – Forer Effect
• ความเข้าใจผิดของคนที่อยากเป็นอาสาสมัคร – Volunteer’s Folly
• การตัดสินใจจากความรู้สึกวูบแรก – Affect Heuristic
• ภาพลวงตาที่ว่าด้วยการใคร่ครวญความคิดของตัวเอง – Introspection Illusion
• การไม่สามารถทำใจตัดทางเลือกทิ้งไปได้ – Inability to Close Doors
• การคลั่งของใหม่ – Neomania
• ปรากฏการณ์พลังจูงใจที่หลับใหล – Sleeper Effect
• การมองข้ามทางเลือกอื่น – Alternative Blindness
• อคติจากการเปรียบเทียบกับคนที่ดูเหนือกว่า – Social Comparison Bias
• อคติจากสิ่งแรกกับสิ่งล่าสุดที่รู้ – Primacy and Recency Effects
• ปรากฏการณ์เจาะระบายเลือด – ฺBloodletting Effect
• การหลงใหลได้ปลื้มกับความคิดตนเอง – Not-Invented-Here Syndrome
• หงส์ดำ – The Black Swan
• การติดอยู่กับความรู้ในสาขาตัวเอง – Domain Dependence
• ปรากฏการณ์คิดไปเองว่าคนส่วนใหญ่เห็นพ้อง – False-Consensus Effect
• การปลอมแปลงประวัติศาสตร์ – Falsification of History
• อคติที่มีต่อคนในกลุ่มและนอกกลุ่ม – In-Group Out-Group Bias
• การเกลียดชังความไม่แน่นอน – Ambiguity Aversion
• ปรากฏการณ์ตัวเลือกอัตโนมัติ – Default Effect
• ความกลัวว่าจะต้องเสียดาย – Fear of Regret
• อคติจากสิ่งที่โดดเด่น – Salience Effect
• อีกแง่มุมหนึ่งของความรู้ – The Other Side of Knowledge
• ปรากฏการณ์เงินได้ฟรีจากเจ้ามือ – House-Money Effect
• การผลัดวันประกันพรุ่ง – Procrastination
• ความอิจฉา – Envy
• การใส่ความเป็นมนุษย์ลงไปในสิ่งต่างๆ – Personification
• เหตุผลวิบัติที่ว่าด้วยการผ่านพ้นวิกฤตมาได้ – What-Doesn’t-Kill-Me-Fallacy
• ภาพลวงตาว่าด้วยจุดสนใจ – Illusion of Attention
• กลยุทธบิดเบือนความจริง – Strategic Misrepresentation
• การคิดมากเกิน – Overthinking
• เหตุผลที่ว่าด้วยการวางแผน – Planning Fallacy
• การบิดเบือนที่เกิดจากความเชี่ยวชาญ – Déformation Professionnelle
• ปรากฎการณ์ซีการ์นิค – Zeigarnik Effect
• ภาพลวงตาที่ว่าด้วยความสามารถ – Illusion of Skill
• อิทธิพลของสิ่งที่มีอยู่ – Feature-Positive Effect
• การเลือกเปิดเผยข้อมูลเฉพาะอย่าง – Cherry-picking
• เหตุผลวิบัติที่ว่าด้วยการคิดว่ามีเพียงสาเหตุเดียว – Fallacy of the Single Cause
• ข้อผิดพลาดในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยตัดข้อมูลบางอย่างทิ้ง – Intention-To-Treat Error
• ภาพลวงตาจากข่าว – News Illusion