กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านการส่งเสริม สนับสนุน และการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ SME ไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ดำเนินการศึกษาวิจัยนโยบายภาครัฐเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดของประเทศไทยโดยการสนับสนุนจากองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO) มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแนวทางยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสะอาดของประเทศไทย 4 ด้าน ได้แก่ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (Water Efficiency) การใช้ของเสียเป็นพลังงาน (Waste to Energy) และพลังงานทดแทน (Renewable Energy) การออกแบบ พัฒนา และจัดทำระบบนวัตกรรม (Innovation System) ของเทคโนโลยีสะอาดในกลุ่ม SMEs และ Start-ups จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการเอื้อต่อการกำหนดนโยบายและแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ได้ต่อไป