1. กล้าที่จะริเริ่มความคิด อันนำไปสู่วิสัยทัศน์ – Create vision

2. เน้นสร้างทีมที่เก่งและคิดแทนได้ – Create a great team

3. วางแผนงานอย่างชัดเจน แต่มีความยืดหยุ่น – Have a clear and flexible plan

4. มีการประเมินผลสำเร็จและประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานอย่างเหมาะสม – Put the right KPIs to process

5. มีการประเมินผลสำเร็จและประสิทธิภาพของบุคลากรอย่างเหมาะสม – Put the right KPIs to person

6. สร้างความเป็นผู้นำในระดับมหรรคภาพหรือวัฒนธรรม – Build the leadership culture

7. ปรับขบวนการที่มีอยู่สู่ขบวนการใหม่ที่ดีกว่า – Moving forward

8. บริหารงานและเวลาการทำงานอย่างคนรุ่นใหม่ – Managing time like a new generation