แนวทางการประเมินความสำเร็จในการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายวางไว้สามารถแบ่งได้เป็น 6 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้

1) การกำหนดเป้าหมาย (State the Overall Goal) เป็นการกำหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม การกำหนดเป้าหมายนี้ต้องครอบคลุมวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายขององค์กร

2) การหาความต้องการในการพัฒนา (Clarify the Training Needs) ประกอบด้วยกระบวนการ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) หาระดับความรู้และทักษะที่เหมาะสม 2) ระบุสถานะปัจจุบันของความรู้และทักษะ และ 3) เปรียบเทียบช่องว่างระหว่างระดับที่ควรจะเป็นและระดับที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

3) การจัดเตรียมเนื้อการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะ (Prepare the Training Module Specification) เนื้อหาการเรียนรู้นี้จะเป็นกลไกที่จะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร Module นี้จะประกอบไปด้วย ชื่อของ Module เป้าหมายของ Module การกำหนดมาตรฐานและเงื่อนไขการเรียนรู้

4) การกำหนดรายละเอียดการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ (Plan the Training Event Description) เป็นการระบุรายละเอียดเนื้อหาการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนำไปสู่การปฏิบัติ

5) การดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนา (Do the Training) พยายามสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เรียน สอดแทรกกรณีศึกษา มีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนดึงศักยภาพของผู้เรียนออกมาให้ได้มากที่สุด และสรุปบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

6) การประเมินการเรียนรู้ (Evaluation) อาจแบ่งเป็นการประเมินใน 4 ระดับดังนี้
6.1) ปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction) โดยสอบถามผู้เรียนเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้ :
• หลักสูตรโดยรวม (The course)
• ผู้สอน/วิทยากร (The trainer)
• สิ่งอำนวยความสะดวก (The facilities)
• สถานที่ฝึกอบรม (The venue)
• กำหนดการฝึกอบรม (The schedule)
6.2) การเรียนรู้ทั้งในส่วนขององค์ความรู้และทักษะ (Learning – knowledge and skills) ภายหลังจากการฝึกอบรมอาจมีการแสดงถึงการพัฒนาศักยภาพจากการฝึกอบรม หรือในระหว่างการฝึกอบรมอาจประเมินได้จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน หรือการให้ผู้เรียนเขียนอธิบายด้วยตัวหนังสือหรือการวาดภาพ
6.3) การประเมินจากพฤติกรรม (Behavior) เป็นการประเมินพฤติกรรมภายหลัง จากการจบหลักสูตรและกลับไปปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเองแล้ว สามารถทำการประเมินได้โดยสอบถามจากผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงาน เกี่ยวกับการนำองค์ความรู้จากการฝึกอบรม ไปประยุกต์ใช้ในงานที่ทำ
6.4) การประเมินผลลัพธ์จากการฝึกอบรม (Results) เป็นการประเมินจากผลประโยชน์ที่องค์กร/หน่วยงานได้รับ จากการสร้างมูลค่าเพิ่มของงาน ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการนำองค์ความรู้ ไปใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้แก่องค์กร