ตัวอย่างการประเมินความสำเร็จในการฝึกอบรมและการพัฒนานี้ จะใช้การประเมินใน 2 ระดับ คือ การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองใช้กระบวนการการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) จากผู้เข้ารับการอบรม โดยมีตัวชี้วัด คือ ความคิดเห็นที่มีต่อเนื้อหาวิชา/วิธีการอบรม/ระยะเวลา/สื่อการสอน/เอกสารประกอบการบรรยาย และการประเมินผลการพัฒนาโครงการสร้างการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะทำการประเมินหลังจากนำโครงการสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติแล้ว

แบบประเมินจะมีทั้งส่วนที่ให้เขียนบรรยายแสดงความคิดเห็นและแสดงระดับความคิดเห็น โดยจะใช้เกณฑ์มาตราวัดแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) พิจารณาให้น้ำหนักความคิดเห็น เป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด เพื่อเป็นการบอกขนาดความเข้มข้นของความคิดเห็น โดยจะให้คะแนน ดังนี้

ระดับของทัศนคติ

คะแนน

มากที่สุด

5

มาก

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยที่สุด

1

          สามารถแบ่งช่วงระดับคะแนนโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้ …

อันตรภาคชั้น = พิสัย / จำนวนชั้น = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด) / จำนวนชั้น = 0.8

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงนำมากำหนดการแปลความหมายของระดับความคิดเห็น ดังนี้

ค่าเฉลี่ยคะแนน

          ระดับทัศนคติ

4.21 – 5.00

พึงพอใจมากที่สุด

3.41 – 4.20

พึงพอใจมาก

2.61 – 3.40

พึงพอใจปานกลาง

1.81 – 2.60

พึงพอใจน้อย

1.00 – 1.80

ไม่พึงพอใจ

ตัวอย่างผลการประเมินการประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง ดังแสดงในตาราง

ประเด็นในการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

1. ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม

4.00

พึงพอใจมาก

2. เนื้อหาของวิชาในหลักสูตรครอบคลุม เหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพ

4.00

พึงพอใจมาก

3. วิทยากรที่มาบรรยายในแต่ละวิชามีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในวิชานั้นเป็นอย่างดี

4.00

พึงพอใจมาก

4. เทคนิค และกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร

4.25

พึงพอใจมากที่สุด

5. สถานที่ในการจัดหลักสูตรมีความเหมาะสม และช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

4.25

พึงพอใจมากที่สุด

6. เอกสาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม

4.25

พึงพอใจมากที่สุด

7. อาหาร (ตลอดหลักสูตร)

4.25

พึงพอใจมากที่สุด

8. ภาพรวมระดับความพึงพอใจตลอดหลักสูตร

4.25

พึงพอใจมากที่สุด