วารสาร:
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. (KMUTT R&D Journal) ปีที่ 39 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559)

ผู้แต่ง:
อาทิตยา ดาราเรือง   ธนกฤต เลิศเมธาสกุล และณัฐสิทธิ์ เกิดศรี

บทคัดย่อ:
การศึกษานี้ได้นำเอาแนวคิดการจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในองค์กรขนาดใหญ่มาประยุกต์ใช้กับการวางแผนการจัดการเทคโนโลยีเพื่อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทเกิดใหม่ที่มีขนาดเล็ก โดยการศึกษานี้ได้ใช้กรณีศึกษาของบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งหนึ่งเป็นตัวอย่าง โดยที่เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้บริหารของบริษัท เพื่อใช้ในการวิเคราะห์จัดทำแผนที่นำทางฯ ในแต่ละขั้นตอน ภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้นได้มีการประเมินผล ซึ่งกลุ่มผู้บริหารได้ให้ความเห็นว่าผลลัพธ์ของแผนที่นำทางฯ ช่วยทำให้ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีสำหรับรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกันยิ่งขึ้น ส่งผลทำให้การตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรที่มีจำกัด มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Abstract:
This paper presents the study of technology roadmapping for an emerging small business. The study applies technology roadmapping approach through an in-depth interview with the executive and management team to analyze and develop a technology roadmap for the case study firm. The result of the technology roadmapping analysis presents the clear linkage among market opportunities, products, and technologies needed to be developed. Through the post roadmapping process audit, the management mentioned that with the roadmap, they were able to clearly communicate the future plan with the team and could also effectively allocate the limited resources.