แบบแผนของธุรกิจ (Business Patterns) เป็นความคล้ายคลึงกันในลักษณะ แนวคิด วิธีการ หรืออะไรก็ตามที่สามารถถูกนำไปใช้ในการสร้างโมเดลธุรกิจ (Business Model) ในทางสถาปัตยกรรมแล้ว แบบแผนจะหมายความถึง การบันทึกแนวคิดในการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมให้อยู่ในรูปของโครงร่างเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ในบทความนี้จะนำเสนอแบบแผนที่สามารถสร้างารรค์ต่อยอด และนำไปสู่โมเดลธุรกิจต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้แก่ โมเดลธุรกิจแบบแยกส่วน (Unbundling Business Model) โมเดลธุรกิจแบบลองเทล (The Long Tail Business Model) โมเดลธุรกิจแบบระบบลูกค้าหลายด้าน (Multi-sided Platform) โมเดลธุรกิจแบบแจกฟรี (Free as a Business Model) และโมเดลธุรกิจแบบเปิด (Open Business Model)

โมเดลธุรกิจแบบแยกส่วน (Unbundling Business Model) เป็นแนวคิดพื้นฐานของบริษัทที่จำเป็นต้องใช้โมเดลธุรกิจแบบแยกส่วน เนื่องจากธุรกิจแต่ละประเภทมีแรงผลักดัน ปัจจัย การแข่งขัน และวัฒนธรรมไม่เหมือนกัน บริษัทหลายแห่งที่มีหลายประเภทธุรกิจอยู่ภายใต้บริษัทเดียว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแยกออกจากกันตามประเภทธุรกิจที่มีสภาพแวดล้อมและปัจจัยดังกล่าวที่แตกต่างกัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งด้านการบริหารจัดการที่ไม่สอดคล้องกันในแต่ละประเภทธุรกิจ โดยส่วนใหญ่แล้ว จะสามารถแบ่งธุรกิจออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจความสัมพันธ์กับลูกค้า ธุรกิจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และธุรกิจโครรงสร้างพื้นฐาน

table1