งานประชุมวิชาการ:
การประชุมวิชาการข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนโดยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Sustaining Economics & Socials Development Through Science, Technology & Innovation) ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ผู้แต่ง:
ธนกฤต เลิศเมธาสกุล และณัฐสิทธิ์ เกิดศรี

บทคัดย่อ:
แผนที่นำทางเทคโนโลยี หรือ เทคโนโลยีโร้ดแมป (Technology Roadmap) เป็นวิธีการเชิงกลยุทธ์ในการเชื่อมกลยุทธ์ทางธุรกิจเข้ากับการพัฒนาเทคโนโลยี ประโยชน์ที่ได้จากการนำไปประยุกต์ใช้ สามารถช่วยในด้านการตัดสินใจของผู้บริหารต่อแผนการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กร ระบบตรวจวัดสถานะของแผนที่นำทางเทคโนโลยีจำเป็นสิ่งสำคัญต่อการตัดสินใจเพื่อให้แผนงานดังกล่าวดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุง หรือต้องทบทวนเสียใหม่ ซึ่งเป็นผลมาจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก ทั้งนี้ งานวิจัยเพื่อค้นหาวิธีวิเคราะห์สำหรับการประเมินสถานะของแผนที่นำทางเทคโนโลยีก่อนหน้านี้ ยังอยู่ในระดับรูปแบบของกรอบแนวคิด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาไปสู่รูปแบบที่สามารถดำเนินการให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ งานวิจัยนี้จึงได้นำเสนอการออกแบบระบบประมวลผลเพื่อบูรณาการรูปแบบประเมินสถานะของแผนที่นำทางเทคโนโลยี และพัฒนาต้นแบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเพื่อช่วยให้ผู้บริหารตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนที่นำทางได้อย่างทันท่วงที

Abstract:
Technology Roadmapping (TRM) is the strategic approach to link between business strategy and the development of technologies. The key benefit of TRM is to help management enabling their decision making to support technology plan and investment. The monitoring system of a roadmap status is necessary in order to maintain, adjust or revise a roadmap according to the effects of changes from external factors. Although, the analytical approach for evaluating TRM status has been studied but it is still at the conceptual level. To enhance the practicality and the ease of use of the evaluation model, more works are needed to turn it into an operationalizable form. This research has design a computerized system to integrate the evaluation model for determining the status of a roadmap and turn it into a web-based application to help management respond to changes impacting their current roadmap in a timely manner.