การวางแผนและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรพัฒนาและมีความยั่งยืน มีกลยุทธ์หลายรูปแบบปรากฎขึ้นในวงการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงนำไปใช้ประกอบการกำหนดกลยุทธ์ในการเผชิญกับคู่แข่งและสถานการณ์ทางธุรกิจ หนึ่งในนั้นคือกลยุทธ์การกำกับดูแล (Governance Strategy) ที่เรียกว่า กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว (White Ocean Strategy)

แนวโน้มของการบริหารธุรกิจในยุคปัจจุบัน จะเริ่มมีการใช้กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว ซึ่งหมายถึง การเอาเรื่องนามธรรม เช่น คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ศาสนา มาใช้เป็นตัวนำในการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจมากขึ้น เช่น การตอบแทนสังคม หรือที่เรารู้จักกันในนามของ Corporate Social Responsibility (CSR) เพราะถ้าหากองค์กรมีการบริหารจัดการทีดี แต่ขาดสินค้าที่มีคุณภาพดี ขาดการใส่ใจในผู้บริโภค และไม่มีความรับผิดชอบสังคม ก็อาจจะทำให้องค์กรนั้นไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ หรือหากองค์กรมีวิธีในการบริหารจัดการไม่ดี แต่มีสินค้าคุณภาพดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ก็ไม่อาจจะทำให้องค์กรนั้นประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกัน

ตัวอย่างที่โดดเด่นขององค์กรธุรกิจสีขาวตามกลยุทธ์ WOS เช่น TATA group ในอินเดีย ที่ยึดหลักค่านิยมคุณธรรม 5 ประการบนพื้นฐานความน่าเชื่อถือและศีลธรรม คือ บริหารธุรกิจด้วยความโปร่งใส่ (ความซื่อตรง-Integrity) เอาใจใส่แสดงความเคารพ (ความเข้าใจ-Understanding) พยายามอย่างดีที่สุดสม่ำเสมอ (ยอดเยี่ยม-Excellence) มีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน (ความเป็นหนึ่งเดียวกัน-Unity) และความรับผิดชอบต่อประเทศ ชุมชน และสภาพแวดล้อมที่อยู่ (Responsibility)

การใช้กลยุทธ์แบบนี้ มีประโยชน์อย่างมากในการขจัดความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยช่วยลดความเสี่ยงจากผลกระทบไม่พึงประสงค์ได้หลายทาง เช่น การลดความเสี่ยงจากกับดักกระแสทุนนิยม การลดความเสี่ยงจากกับดักการแข่งขันด้วยการแข่งขันอย่างมีสติ มีจรรยาบรรณ และเปิดโอกาสให้ทุกคน เป็นต้น