ปรากฏการณ์เกณฑ์บ่งระยะแรกของโรคที่เปลี่ยนแปลงไป (stage migration) หรือปรากฏการณ์วิลล์ โรเจอร์ส คือการย้ายตัวแปร ปัจจัย หรือองค์ประกอบที่มีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มหนึ่ง ไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง โดยที่ตัวแปร ปัจจัย หรือองค์ประกอบจากกลุ่มแรก กลายมาเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับกลุ่มหลัง และทำใหค่าเฉลี่ยของกลุ่มเพิ่มสูงขึ้น