adaptability

Organizational Culture 14: Being flexible and adaptive in thinking and approach

องค์กรที่มีความสามารถ และ/หรือ ต้องการมีรูปแบบการทำงานที่ปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีการ และอาจรวมไปถึงกลยุทธ์ จะกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยมีการบริหารความรู้ (Knowledge Management) เป็นแกนหลักที่จะผลักดัน คำถามคือ รู้แหละว่า LO […]