ความแตกต่างระหว่าง Big Data, Business Intelligence และ Analytics

ทั้งสามสิ่งมีความแตกต่างกันอย่างไร หากจะอธิบายอย่างง่ายให้เห็นภาพก็ขอยกแนวคิดการตั้งคำถามอย่างง่าย ด้วยการพิจารณาจากปลายทางย้อนไปสู่ต้นทาง มาประกอบ ได้แก่ “Why” เราจะเอาข้อมูลหรือสารสนเทศมาทำอะไร ไปใช้ในระดับใด ซึ่งสามารถตอบได้ด้วยการทำ “Analytics” […]