อนาคตการทำงานและความเป็นอยู่ที่มาถึงแล้ว

1. สภาพแวดล้อมการทำงานและการดำเนินชีวิต ปัจจุบันกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญและมีแนวโน้มว่าเทคโนโลยีจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครั้งต่อๆไปถี่มากขึ้น ประเด็นหลักที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตการทำงานรอบนี้ ได้แก่ การประยุกต์ใช้และการปรับตัวให้ทำงานสอดประสานได้กับระบบอัตโนมัติ (Automation) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทั้งหลาย การเพิ่มพูนทักษะและบูรณาการความรู้จากหลายสาขาสู่งานเดียวกันหรือเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ ที่ิรียกว่า สหวิทยาการ (Multidisciplinary)...

Big Data (อภิมหาข้อมูล) เทคในโลยีเพื่อช่วยสนองความต้องการของมนุษย์แห่งศตวรรษใหม่

ถ้าพูดถึง?Big Data ก็จะมีเทคโนโลยีที่ตีคู่กันมา ได้แก่ Cloud Computing และ Internet of Things สรุปความสัมพันธ์ของสามสิ่งนี้ง่าย ที่เหลือมีข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตให้ศึกษาได้ชนิดที่ว่า “มากเกินไป” เพราะอะไรหนะหรือ...